Plock ur kalendern

Visa hela kalendern


Insjungning

Brahe Djäknar söker nya sångare i början av varje termin. Information om insjungningar hittar du här!


Beställ BD

Saknar din fest det där lilla extra - pricken över i:et som behövs för att göra den till en oförglömlig tillställning? Beställ en kvartett från BD så fixar det sig!bdfb

Brahe Djäknar
på Facebook


STADGAR FÖR STUDENTKÖREN BRAHE DJÄKNAR r.f.

(Godkända 1.10.2014)

Kap. I Namn, ändamål och verksamhet

§ 1.

Föreningens namn är Studentkören Brahe Djäknar r.f. och dess
hemort är Åbo stad.

§ 2.

Studentkören Brahe Djäknar r.f. är en specialförening inom Åbo
Akademis Studentkår, som i dessa stadgar benämnes Studentkåren.
Dess uppgift är att verka för manskörssångens utveckling och
förkovran bland studenter. Föreningen kan samarbeta med annan
musikorganisation.

§ 3.

Sitt ändamål söker föreningen förverkliga genom att anordna egna
konserter och konsertturnéer, genom att uppträda vid fester och
samkväm anordnade av Studentkåren, ävensom vid akademiska,
solenna och därmed jämförbara tillfällen, samt genom att
sammanföra sina medlemmar till regelbundna övningar och möten
samt samkväm.

§ 4.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår begynner den 1 januari.


Kap. II Medlemmar

§ 5.

Föreningens medlemmar är: hedersmedlemmar, confratres, kallade
medlemmar, ordinarie medlemmar och understödande medlemmar.

§ 6.

Till understödande medlem kan styrelsen anta person som är
intresserad av föreningens verksamhet.

§ 7.

Till ordinarie medlem kan, efter av musiknämnden anställt
stämprov och en godkänd termin, antas varje av musiknämnden
därtill föreslagen manlig medlem av Studentkåren; eller enligt
styrelsens prövning undantagsvis även annan av föreningens
verksamhet intresserad person. Om antagandet besluter styrelsen.

§ 8.

Då tre terminer förlöpt sedan ordinarie medlem senast deltagit i
föreningens verksamhet kan han förklaras sitt ordinarie
medlemskap förlustig. Härom besluter styrelsen. Sådant beslut
utgör inget hinder för förnyat ordinarie medlemskap.

§ 9.

Ordinarie och understödande medlemmar erlägger till föreningen
avgifter, vilkas storlek fastställes av höstmötet.

§ 10.

Till hedersmedlem kan kallas person som därtill skriftligen
föreslås av minst 20 av föreningens medlemmar. Förslaget bör av
föreningsmötet godkännas med minst 3/4 majoritet.
Hedersmedlemskap är föreningens högsta utmärkelse.

Till confrater kan kallas person som på ett förtjänstfullt sätt
visat föreningen sitt intresse. Om antagandet beslutes av
föreningsmötet med 3/4 majoritet.

Till kallad medlem kan styrelsen antaga personer som gjort sig
förtjänta av föreningens tacksamhet.

§ 11.

Medlem som inom föreningen brutit mot god sed, kan fråntas sitt
medlemskap och berövas rätten att bära sina föreningsmärken.
Beslut härom fattas av föreningsmöte med 5/6 majoritet.

§ 12.

Önskar medlem utträda ur föreningen, bör han därom anmäla
lagligen, men vare likväl skyldig att erlägga avgift för det
löpande verksamhetsåret.


Kap. III Möten och förhandlingar

§ 13.

Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmötet, vilket
sammanträder till höstmöte, vårmöte och extra möten.

§ 14.

Höstmötet hålles inom november månad, vårmötet innan utgången
av april månad. Extra möten sammankallas vid behov.

§ 15.

Vid föreningsmöte tillkommer rösträtt endast ordinarie medlem.

§ 16.

Föreningsmöte är beslutfört om minst tjugo röstberättigade
medlemmar är närvarande.

§ 17.

Kallelse till föreningsmöte utfärdas via e-post på medlemslistan
senast fyra dagar i förväg. Kallelse till höst- och vårmöte jämväl
genom annons i ortens största svenskspråkiga tidning. Kallelse
bör innehålla uppgifter om ärenden som skall behandlas vid
mötet. Om ytterligare annonsering av föreningsmöte stadgas
närmare i arbetsordningen.

§ 18.

På höstmötet ankommer:

1. Val av ordförande och protokollist för mötet.
2. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
3. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och
beslutfört.
4. Val av körordförande vartannat år.
5. Val av medlemmar i styrelsen för det kommande
verksamhetsåret.
6. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för det
kommande verksamhetsåret.
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget och i samband
därmed medlemmarnas avgifter.
8. Övriga ärenden vilka styrelsen hänskjutit till höstmötet.

§ 19.

På vårmötet ankommer:

1. Val av ordförande och protokollist för mötet.
2. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
3. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och
beslutfört.
4. Styrelsens berättelse över förvaltningen av föreningens
angelägenheter.
5. Verksamhetsgranskarnas berättelse.
6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen ävensom andra frågor vartill styrelsens och
verksamhetsgranskarnas berättelser kan ge anledning.
7. Övriga ärenden vilka styrelsen hänskjutit till vårmötet.


§ 20.

Extra möten sammankallas av styrelsen då styrelsen anser att
behov föreligger eller då minst fem av föreningens medlemmar
därpå skriftligen yrkar för visst uppgivet ärende. Vid extra
möte må ej annat än i kallelsen nämnt ärende behandlas.

§ 21.

Röstberättigad föreningsmedlem äger rätt att väcka förslag i
sådan fråga som faller under föreningsmötets befogenhet.
Förslaget skall skriftligen inlämnas till styrelsen som äger
uppta ärendet på nästa föreningsmöte. Styrelsen vare dock ej
skyldig anslå ärendet förrän sex dagar efter delfåendet.


Kap. IV Styrelse och förvaltning


§ 22.

Körordföranden, vars uppgift är att ha överinseende över
föreningens verksamhet, utses av höstmötet för en tid av två
verksamhetsår.

§ 23.

Styrelsen, som består av styrelseordförande, viceordförande,
sekreterare, skattmästare, informationssekreterare, klubbhövding
och dirigent, utses av höstmötet bland de röstberättigade
medlemmarna för en tid av ett år räknat från den 1 januari.

§ 24.

Styrelsen är beslutför då styrelseordföranden eller
viceordföranden samt minst tre av dess medlemmar är närvarande.

§ 25.

Föreningens namn tecknas av två av följande personer gemensamt:
körordföranden, styrelseordföranden, viceordföranden,
sekreteraren, skattmästaren, informationssekreteraren,
klubbhövdingen, dirigenten, av vilka åtminstone den ena bör vara
styrelseordförande eller viceordförande.

§ 26.

För handhavande av speciella uppgifter tillsätts en musiknämnd
och särskilda funktionärer, varom stadgas närmare i
arbetsordningen. Musiknämndens medlemmar och funktionärerna
utses av styrelsen till utgången av verksamhetsåret; valet bör
dock fastställas av föreningsmötet.


Kap. V Räkenskaperna och revisionen

§ 27.

Föreningens räkenskaper avslutas årligen den 31 december.
Granskningen av räkenskaperna och styrelsens förvaltning
verkställs av verksamhetsgranskarna så snart bokslutet uppgjorts eller
verksamhetsgranskarna eller föreningen anser nödvändigt.


Kap. VI Märken och diplom

§ 28.

Följande märken och rosetter har instiftats av föreningen:
hedersmedlemsrosett, confraterrosett, stora förtjänsttecknet,
förtjänsttecknet, guldmärket, bardmärket, trubadurrosett,
stora sångarmärket, sångarmärket, medlemsmärket och
kvartettsångarmärket. Dessutom utdelas diplom.
Om utdelande av märken och diplom stadgas i arbetsordningen.


Kap. VII Stadgeändring

§ 29.

Stadgeändring skall, för att gälla som föreningens beslut, vid
två på varandra följande föreningsmöten omfattas av minst 3/4 av
de närvarande röstberättigade medlemmarna. Mellan mötena bör
förflyta minst fjorton dagar och högst sex månader.

§ 30.

Beslut om stadgeändringen träder i kraft så snart det blivit
stadfäst av Studentkåren och inskrivits i föreningsregistret.


Kap. VIII Upplösning

§ 31.

Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra
följande föreningsmöten med 3/4 majoritet. Mellan mötena bör
förflyta minst fjorton dagar och högst sex månader.

§ 32.

I händelse föreningen upplöses tillfaller dess egendom Åbo
Akademis Studentkår för befrämjande av de i § 2 nämnda syftena.


Kap. IX Särskilda stadganden

§ 33.

Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpning och föreningens
verksamhet ingår i arbetsordningen. Beslut om ändring av
arbetsordningen fattas av föreningsmöte med 3/4 majoritet.

Senast uppdaterad 17.3.2015 / MHBrahe Djäknar, Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, FIN-20500 Åbo  |  Telefon: +358 (0)2 215 4341 (säkrast ons kl 18-22)  |  E-post: styrelsen(at)brahedjaknar.fi
Design: Markus Holopainen  |  Foton: Benedict Slotte (om ej annat anges) |  XHTML 1.1  |  © 2011 - 2017 Brahe Djäknar r.f.