Plock ur kalendern

Visa hela kalendern


Insjungning

Brahe Djäknar söker nya sångare i början av varje termin. Information om insjungningar hittar du här!


Beställ BD

Saknar din fest det där lilla extra - pricken över i:et som behövs för att göra den till en oförglömlig tillställning? Beställ en kvartett från BD så fixar det sig!bdfb

Brahe Djäknar
på Facebook


ARBETSORDNING FÖR STUDENTKÖREN BRAHE DJÄKNAR r.f.

(Innehåller 68 paragrafer, trätt i kraft: 1.10.2014)Kap. I Allmänna bestämmelser

§ 1.

Studentkören Brahe Djäknar r.f.:s verksamhet är reglerad av lagen
om föreningar, föreningens stadgar och denna arbetsordning.
Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas
tillämpning och föreningens verksamhet.

§ 2.

Studentkören Brahe Djäknar r.f. är medlem av Finlands Svenska
Manssångarförbund r.f. och är en specialförening inom Åbo
Akademis Studentkår r.f.


Kap. II Medlemmar

§ 3.

Till hedersmedlem kan kallas person som därtill skriftligen
föreslås av minst 20 röstberättigade medlemmar. Förslaget bör
godkännas av föreningsmöte med minst 3/4 majoritet.
Hedersmedlemskap är föreningens högsta utmärkelse.

§ 4.

Till confrater kan kallas person, som på förtjänstfullt sätt
visar föreningen sitt intresse. Antagandet besluts av
föreningsmöte med 3/4 majoritet.

§ 5.

Till kallad medlem kan styrelsen anta person som gjort sig
förtjänt av föreningens tacksamhet.

§ 6.

Hedersmedlemmar, confratres, kallade medlemmar, trubadurer,
körordförande och dirigent är befriade från årsavgift.

§ 7.

Ordinarie och understödande medlem kan erhålla ständigt
medlemskap av föreningen genom att en gång för alla erlägga en
tiofaldig årsavgift.

§ 8.

Förteckning över föreningens hedersmedlemmar, confratres,
understödande, ständiga och kallade medlemmar förs av
sekreteraren. Sekreteraren för även förteckning över föreningens
utdelade förtjänsttecken, bard- och trubadurvärdigheter,
sångarmärken och övriga utmärkelser.

§ 9.

Matrikel över de ordinarie medlemmarna förs av viceordföranden.

§ 10.

Medlem tillåtes endast med styrelsens samtycke verka i
föreningens namn. Den ekonomiska vinning detta eventuellt medför
tillfaller föreningen.


Kap. III Möten och förhandlingar

§ 11

Utöver vad som i stadgarna är nämnt, bör kallelse till
föreningsmöte med uppgifter om ärenden som behandlas utfärdas
senast fyra dagar i förväg:
- på sidodörren till Sibeliusmuseum
- som elektronisk post till aktiva medlemmar av föreningen som
meddelat en elektronisk postadress till styrelsens kännedom.

Ifall kallelse på grund av oöverstigliga hinder ej kan ske på
ovannämnda satt, åläggs styrelsen att se till att aktiva
medlemmar på lämpligt sätt får meddelande om körmötet.

§ 12.

Ärende som nämnts i föreningsmöteskallelsen och för första gången
upptas till behandling bordläggs, om understött yrkande därpå
göres. Om förnyad bordläggning besluter mötet, likaså om remiss.

§ 13.

Beslut i ärende som på föreningsmöte upptas till behandling utom
föredragningslistan må fattas endast om det enhälligt förklaras
brådskande av mötet.

§ 14.

Ärende, i vilket beslut skall fattas med kvalificerad majoritet
bordläggs minst en gång, såvida föreningsmötet inte enhälligt
förklarar ärendet brådskande.

§ 15.

Äskas omröstning skall sådan verkställas öppet. Dock skall sluten
omröstning företas ifall understött yrkande därpå göres. Faller
rösterna lika avgör ordförandens röst, vid personval eller sluten
omröstning avgör dock lotten.

§ 16.

Medlem som inte instämmer i föreningens beslut må vid det möte
beslutet fattades anmäla sin avvikande mening till protokollet.
Är medlem frånvarande må han endast därom låta göra anteckning i
protokollet.

§ 17.

Vad ovan är stadgat om mötesomgång gäller även med avseende å
styrelsens och musiknämndens möten.

§ 18.

Föreningsmötesprotokoll justeras av två därtill utsedda vid mötet
närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 19.

Styrelsens och musiknämndens mötesprotokoll bekräftas med
namnteckning av den som vid mötet fört ordet, sedan det vid det
närmast följande mötet upplästs och justerats.Kap. IV Körordförande, styrelse och förvaltning

§ 20.

Körordföranden åligger:

1. Att ha överinseende över föreningens verksamhet.
2. Att representera föreningen utåt.

Körordförande äger rätt att närvara vid styrelsens samt alla inom
föreningen verkande utskotts och kommittéers sammanträden och
därvid uttala sig, dock utan att deltaga i omröstningar.

§ 21.

Styrelsen åligger:

1. Att leda och organisera föreningens verksamhet.
2. Att förbereda de ärenden som skall behandlas av
föreningsmöte, och att sammankalla föreningens möte.
3. Att verkställa de av föreningen fattade besluten.
4. Att på förslag av musiknämnden anta ordinarie medlemmar.
5. Att till vårmöte inlämna sin årsberättelse och till
höstmöte förslag till verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret.

§ 22.

Styrelseordföranden åligger:

1. Vid förfall för körordföranden träda i dennes ställe.
2. Att sammankalla styrelsens möten.
3. Att leda styrelsens verksamhet.
4. Att övervaka att föreningens och styrelsens beslut
verkställs.

Styrelseordförande äger rätt att närvara vid alla inom föreningen
verkande utskotts och kommittéers sammanträden och därvid yttra
sig.

§ 23.

Viceordföranden åligger:

1. Att vid förfall för styrelseordföranden träda i dennes
ställe.
2. Att övervaka funktionärernas verksamhet.
3. Att föra medlems- och terminsmatriklarna.

§ 24.

Sekreteraren åligger:

1. Att föra protokoll över föreningens och styrelsens möten,
höst- och vårmöten likväl undantagna.
2. Att expediera föreningens korrespondens.
3. Att utarbeta styrelsens årsberättelse.
4. Att föra förteckning över hedersmedlemmar, confratres,
kallade och understödande medlemmar, liksom över utdelade
förtjänsttecken, guldmärken, bard- och trubadurvärdigheter
och sångarmärken.
5. Att svara för att konsertboken medtages till konserter och
ifylles.
6. Att administrera föreningens e-postlistor.

§ 25.

Skattmästaren åligger:

1. Att handha kassan och räkenskaperna.
2. Att ombesörja indrivningen av medlemsavgifter och andra
inkomster.
3. Att verkställa utbetalningar.
4. Att förvalta märken och övrig egendom, som ej anförtrotts i
annans vård och att föra förteckning över utdelade och sålda
märken samt över givna gåvor.
5. Att utarbeta styrelsens redovisning.
6. Att ombesörja anskaffningen av biljetter till körens konserter.
7. Att inventera föreningens not- och sångboksförråd, dess arkiv
och övrig egendom.

§ 26.

Informationssekreteraren åligger:

1. Att i samråd med styrelseordföranden omhänderha styrelsens
och föreningens interna och externa information.
2. Att handha kontakten med tidningspress, radio och TV.
3. Att ombestyra annonsering enligt av styrelsen godkänd plan.
4. Att planera, låta trycka och distribuera affischer.

§ 27.

Klubbhövdingen åligger:

1. Att förbereda och organisera föreningens samkväm och fester.
2. Att ansvara för förfriskningar under körens övningar.

§ 28.

Dirigenten åligger:

1. Att leda körens övningar och anföra sången vid dess
uppträdanden.
2. Att fungera som musiknämndens ordförande och sammankallare.Kap. V Musiknämnden

§ 29.

Musiknämnden består av dirigenten, vicedirigenten, notarkivarien,
kvartettansvarige samt ytterligare fyra personer. Som protokollist
fungerar notarkivarien. Musiknämnden är beslutför då dirigenten
eller vicedirigenten samt minst tre av dess medlemmar är närvarande.

§ 30.

Musiknämnden bör till styrelsen inkomma med förslag om vilka
sånger som skall inövas av kören och införlivas med dess
repertoar, anskaffning av sångböcker och noter, samt övriga
åtgärder hörande till föreningens musikaliska verksamhet.

§ 31.

Nämnden bör även efter godkänt stämprov föreslå inträdessökande
till inval, enligt de grunder som föreningen fastställt föreslå
huruvida medlem må tillgodogöra sig godkänd termin samt anställa
det i paragraf 59 nämnda sångprovet.Kap. VI Särskilda funktionärer

§ 32.

Notarkivarien åligger:

1. Att ombesörja anskaffning av erforderliga noter och texter.
2. Att förvalta föreningens not- och sångboksförvar och föra
noggrann förteckning däröver.
3. Att tillhandahålla medlemmarna noter och sångböcker och
tillse att dessa återlämnas enligt uppgjorda listor.
4. Att föra protokoll vid musiknämndens möten.

§ 33.

Vicenotarkivarien åligger att vara notarkivarien behjälplig.

§ 34.

Vicedirigenten åligger:

1. Att vid förfall för dirigenten träda i dennes ställe.
2. Att biträda dirigenten, att enligt styrelsens förordnande
föranstalta speciella övningstillfällen.
3. Att leda den musikaliska verksamheten vid nybörjarövningarna.
4. Att svara för att övriga vicedirigenter biträder dirigenten
vid ordinarie eller extra övningar.

§ 35.

Övriga vicedirigenter åligger att vara vicedirigenten
behjälpliga. Dessa åligger att på förordnande av
styrelse, dirigenten eller vicedirigenten föranstalta
speciella övningar eller biträda dirigenten vid övningarna.

§ 36.

Kvartettansvarige åligger:

Att koordinera föreningens kvartettverksamhet.

§ 37.

Nödigt antal viceklubbhövdingar åligger att vara klubbhövdingen
behjälpliga.

§ 38.

Historiografen åligger:

1. Att vårda föreningens arkiv.
2. Att ombesörja förandet av urklippsbok och fotografialbum.
3. Att tillse att över varje turné skrives en särskild
resekrönika.
4. Att tillse att tilldragelser under året dokumenteras
skriftligt och fotografiskt.
5. Att sammanställa och låta trycka en årsskrift innehållande en
beskrivning av körens verksamhet under året.

§ 39.

Programbladsredaktören åligger:

1. Att planera, redigera och ombesörja tryckningen av
konsertprogram och affischer.
2. Att ombesörja distributionen och arkiveringen av de
ovannämnda.

§ 40.

Fan- och frackvårdaren åligger:

1. Att handha vården av föreningens frackar och
eventuellt andra klädesplagg samt uthyrandet av dessa
till medlemmarna.
2. Att vårda föreningens fana och tillse att denna, röda mattan,
dockan, notstället, dirigentpallen och övriga utensilier
medtas till konserter.

§ 41.

Vice fan- och frackvårdaren åligger att vara fan- och
frackvårdaren behjälplig.

§ 42.

Skivförsäljaren åligger:

1. Att handha föreningens skivlager.
2. Att aktivt svara för skivförsäljning och -marknadsföring i
samband med uppträdanden och övriga tillfällen, samt
redovisningen däröver.
3. Att under uppseende av skattmästaren sköta om försäljning av
sångböcker, körmappar och övrigt körmaterial åt körmedlemmar.
4. Att hjälpa till vid föreningens inventering.

§ 43.

Stämfiskalerna, en för varje stämma, åligger:

1. Att övervaka och svara för sångarnas deltagande i övningar
och uppträdanden.
2. Att biträda viceordföranden vid uppgörandet av
terminsmatrikeln.

§ 44.

Nybörjarfaddrarna åligger:

1. Att ansvara för nybörjarövningarnas föranstaltande och att
vid dessa handleda nybörjarna.
2. Att vara nybörjarna behjälpliga och tillse att dessa finner
sig väl tillrätta inom kören och dess gemenskap.

§ 45.

WWW-ansvarige åligger:

Att se till att informationen på föreningens hemsidor på
internet fortlöpande hålls aktuell enligt styrelsens
direktiv.

§ 46.

Om behov föreligger, kan styrelsen efter prövning inrätta även
andra temporära funktionärsposter.


Kap. VII Räkenskaperna och revisionen

§ 47.

Verksamhetsgranskarna, två ordinarie och två suppleanter, utses av
höstmötet för en tid av ett år, räknat från den 1 januari.

§ 48.

Bokslutshandlingarna bör senast 3 veckor före vårmötet lämnas åt
verksamhetsgranskarna.

§ 49.

Verksamhetsgranskarna åligger:

1. Att granska styrelsens och särskilda funktionärers
verksamhet.
2. Att genomgå räkenskaperna och därtill anslutna handlingar.
3. Att senast åtta dagar före vårmötet till styrelsen inlämna
sin revisionsberättelse.Kap. VIII Märken, tecken och diplom

§ 50.

Stora förtjänsttecknet utgör näst hedersmedlemskapet föreningens
högsta utmärkelse. Tecknet kan utdelas åt person som gjort sig
förtjänt av föreningens synnerliga tacksamhet.
Stora förtjänsttecknet bärs på röd rosett
på frackfickan.

§ 51.

Beslut om utdelande av tecknet fattas, sedan minst 20
röstberättigade medlemmar därom inkommit med skriftligt förelag,
med 3/4 majoritet av föreningsmötet.

§ 52.

Förtjänsttecknet kan tilldelas person som gjort sig förtjänt av
föreningens tacksamhet. Tecknet utdelas av styrelsen.

§ 53.

Förtjänsttecknen bärs endast till frack på frackfickan.

§ 54.

Guldmärket tilldelas medlem som innehar sångarmärket och som under
50 godkända terminer deltagit i föreningens verksamhet.
Guldmärket bärs på vänster frackslag.

§ 55.

Bardmärket samt titeln bard tilldelas medlem som innehar
sångarmärket och som under 30 godkända terminer deltagit i
föreningens verksamhet. Bardmärket bärs på vänster
frackslag.

§ 56.

Diplom jämte titeln trubadur tilldelas medlem som innehar
sångarmärket och som under 15 godkända terminer deltagit i
föreningens verksamhet. Trubadur är befriad från årsavgift.

§ 57.

Trubaduren bär stora sångarmärket på rosett i kårbandets färger på
vänster frackslag.

§ 58.

Stora sångarmärket tilldelas medlem som innehar sångarmärket och
som under 7 godkända terminer deltagit i körens verksamhet.
Märket bärs på vänster frackslag.

§ 59.

Medlem som under 2 godkända terminer deltagit i kören och som
inför musiknämnden avlagt godkänt sångprov äger rätt att bära
sångarmärket. Märket bärs på vänster frackslag.

§ 60.

Hedersmedlem erhåller stora sångarmärket att bäras på röd rosett.
Märket bärs på frackfickan.

§ 61.

Confrater erhåller sångarmärket på rosett i kårbandets färger.

§ 62.

Kallad medlem erhåller sångarmärket.

§ 63.

Föreningens medlemmar äger rätt att bära medlemsmärket.

§ 64.

Kvartettsångarmärket tilldelas sångarna i en hävdvunnen enkel
kvartett. Om tilldelandet bestämmer styrelsen i samråd med
musiknämnden. Kvartetten skall behärska körens stamrepertoar samt
därutöver ett urval övriga kvartettsånger, och medlemmarna skall
vara en tillgång för sin stämma i kören. Sångprov kan anordnas.

Märket kan även undantagsvis tilldelas enskild medlem som visat
sig vara en duktig kvartettsångare och som i övrigt fyller de
ovannämnda kraven.

Märket bärs på vänster frackuppslag.

§ 65.

Samtliga märken utom medlemsmärke bärs endast vid sångartillfällen
och akademiska festligheter.

§ 66.

Av samtliga märken och diplom samt av standaret och rosetter
förvaras ett exemplar eller en modell i föreningens arkiv.

Senast uppdaterad 16.3.2015 / MHBrahe Djäknar, Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, FIN-20500 Åbo  |  Telefon: +358 (0)2 215 4341 (säkrast ons kl 18-22)  |  E-post: styrelsen(at)brahedjaknar.fi
Design: Markus Holopainen  |  Foton: Benedict Slotte (om ej annat anges) |  XHTML 1.1  |  © 2011 - 2017 Brahe Djäknar r.f.